Copyright 2024 -

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมโลกโดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญาของโรงเรียน 


"ชีวิตคุณภาววฒ. สิขาโหติ"

การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

f t g m