Copyright 2024 -

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566  จำนวน  15 ท่าน

ที่

ชื่อ  สกุล

สัดส่วน

ตำแหน่ง

1.

นายชรินทร์  ทาเวียง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2.

นางมยุรี  ใจอุโมงค์

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3.

นางจิตสุภัค  มานะการ

ผู้แทนครู

กรรมการ

4.

นายจำรัส  อินต๊ะเสน

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

5.

นายสุคนธ์  ศรีวิชัย

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

6.

นายสมาน  ศุภสินธุ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7.

พระมหาทอง  กิตติสมฺปญฺโณ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

8.

พระครูประโชติพัฒนากร

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

9.

นายมังกร  ติสัก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10

นายโสภณ  อาริยกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11

พ.ท.ถนอม  โพธิอุโมงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12

นายอภิชาต  อูปคำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13.

นางวนิดา  สุริยะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14.

นางพัชรินทร์  มงคล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15.

นางวันเพ็ญ  พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

   คณะกรรมการที่ปรึกษา

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563  จำนวน  10 ท่าน

ที่

ชื่อ  สกุล

1.

นายสุรชัย  ขยัน

2.

นางสาวยุพิน  ขาววัฒน์

3.

นางเกษรา  สโภไควนิช

4.

นายพิชิต  สุวิมลเจริญ

5.

นายสงวน  ฉลาด

6.

นายวิทยา  ปิ่นกันทา

7.

นายประยุทธ  ศรีทิพย์

8.

นางจงจิตร  อินต๊ะโมงค์

9.

นางพัชรินทร์  สุริยะ

10

นางสมศรี  ศรีวิชัย

11

นายสมศักดิ์  กันทะอุโมงค์

12.

นายโอภาส  หลวงอุโมงค์

13.

นายเสถียร  อุตเจริญ

14.

นายตรี  ด่านไพบูลย์

 

 

f t g m