Copyright 2024 -

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. โทรร้องเรียน 053-982328

2. ตู้รับจดหมายร้องเรียน หน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

224000

 

3. ส่งเรื่องร้องเรียนตามที่อยู่โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 

    เลขที่ 367 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

4.  

f t g m