Copyright 2024 -

ทำเนียบบุคลากร

ผอ.บอล

 
นายชาคริต  อินแถลง
 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
 
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.
 

 นางจิตสุภัค  มานะการ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

นางนิตยา    กันตี

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

นางกฤษณา   ปินตาโมงค์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

นายขจรศักดิ์  พรหมช่วย

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

นางรัศดาภรณ์ เทพมณี

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : กศม.

นางอุทุมพร   มูลรินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

 

นางสาวสิริภัสสร์   กันทะวงค์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

 

นางสาวประภัสสร   สินธุบุญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

 

นางนภัสภรณ์  ดวงเนตร

ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

นางผ่องศรี เมืองวงศ์

ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

 

นางทัศนา  ก้อนสุรินทร์

ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

นางสาวนิตยา กาวารีย์

ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

นายศิวณัฐ อินถา

ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

นางสาวอริญรดา    มุดทุง

ตำแหน่ง : ครู คศ. 1

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

นายคเชนทร์ เสือพงษ์

ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

วุฒิการศึกษา : พธ.บ. เอกสังคมศึกษา

นางสาวพรพรรณ มูลโลก

ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

นางสาวสรีรัตน์ อุคหปัญญากุล

ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

วุฒิการศึกษา : คบ.

นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

 

 

นางสาวชุตินันท์   ตั๋นผัด

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ

นายอนุพร สุทธง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ.