Copyright 2021 -

ทำเนียบบุคลากร

                          ชื่อ – สกุล

                           ตำแหน่ง

ผอใหม่

              นางวันเพ็ญ    พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

t601570

                   นางไมตรี   เทพสุติน

 ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

t601541

               นางสุรีพร  ขานสันเทียะ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

t601543

 

               นางจิตสุภัค  มานะการ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

181415922 472535723953505 1939261537560700066 n

             นางรัศดาภรณ์ เทพมณี

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : กศม.

t601547

             นางกฤษณา   ปินตาโมงค์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

t601549

               นางอุทุมพร   มูลรินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

 t601557

                นางสาวกฤติกา  กันจะนะ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.ม.

t601562

               นางนภัสภรณ์  ดวงเนตร

ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601565

               นายขจรศักดิ์  พรหมช่วย

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601551

                  นางนิตยา    กันตี

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601554

             นางสาวสิริภัสสร์   กันทะวงค์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

t601568

             นางสาวอริญรดา    มุดทุง

ตำแหน่ง : ครู คศ. 1

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601576

               นายทินกร   เป็งวงค์

 

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 4

วุฒิการศึกษา : ม.3

t601573

           นางสาววันวิสาข์     ประนันท์

 

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601584

             นางสาวดารารัตน์    ศรีวิชัย

 

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย)

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601582

          ว่าที่ ร.ต. หญิง อโนชา   อิริจา

 

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย)

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601586

          นางสาวพิพัฒนา   สมบูรณ์ชัย

 

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย)

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601588

          นางสาวระพีพร    ผาติสุขเกษม

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย)

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

t601578

           ว่าที่ ร.ต. อานนท์    มูลธง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (ประถม)

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601580

       ว่าที่ ร.ต. หญิง ไพลิน   เมืองพานิช

 

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (ประถม)

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

t601590

          นางสาวกฤษณา   คำมอญ

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ.

 133551081 229299922028491 8147077336255678854 n

           นางผ่องศรี เมืองวงศ์

 

ตำแหน่ง : ครู คศ. 3

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

 133263266 870737060151975 2546045172078097084 n

          นางสาวนิตยา กาวารีย์

 

ตำแหน่ง : ครู คศ. 2

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

 133379822 401750010935811 5871696391462648687 n

        นางสาวสรีรัตน์ อุคหปัญญา

 

ตำแหน่ง : ครู คศ. 1

วุฒิการศึกษา : คบ.

 133135135 235168261494628 6135649304879121745 n

         นายคเชนทร์ เสือพงษ์

 

ตำแหน่ง : ครู คศ. 1

วุฒิการศึกษา : พธ.บ. เอกสังคมศึกษา

601592

ว่าที่ ร.ต. หญิง อรวรรณ  สุริยวงค์

 

ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา: ค.บ.

x

     นางสาว พนิดาบ้านนา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.

 tum

           นางพัชราพรรณ ก๋าคำ

 ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

S 8609795

           นางสาวนฤมล ปินะอิน

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (วิชาสังคม)

วุฒิการศึกษา: ค.บ.

f t g m