Copyright 2021 -

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

( บ้านป่าเห็วอภิวงค์ประชานุกูล )

ประจำปีการศึกษา 2563

 

                ชั้น

       จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

 รวม

อนุบาลปีที่ 1/1

13

10

23

อนุบาลปีที่ 1/2

8

9

17

อนุบาลปีที่ 2/1

15

16

31

อนุบาลปีที่ 2/2

15

15

30

อนุบาลปีที่ 3/1

11

14

25

อนุบาลปีที่ 3/2

12

13

25

 รวมปฐมวัย

74

77

151

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

10

12

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

10

12

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

13

15

28

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

10

17

27

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

13

12

25

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

13

11

24

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

11

9

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

12

8

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

10

8

18

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

10

8

18

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

10

11

21

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

10

12

22

รวมประถม 1 - 6

132

135

267

รวมทั้งหมด

206

212

418

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

f t g m