Copyright 2024 -

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เดิมชื่อโรงเรียนบ้านป่าเห็ว(อภิวงศ์ประชานุกูล)ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2465 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลอุโมงค์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลอุโมงค์ เปิดเรียนครั้งแรกเริ่มจากชั้นประถมศึกษา โดยใช้เสื่อปูนั่งกับพื้นเรียน ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับต้องขยายชั้นเรียน พระครูคำอ้าย อภิวฺโส เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว ได้มองเห็นว่าที่ดินของโรงเรียนปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่าคล้ายวัดร้าง จึงได้ร่วมกับพระครูอธิการสุวรรณ สุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม(ป่าลาน) และพระครูดวงแก้ว มณิวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดกอม่วง ซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมได้เนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา และได้ชักชวนคณะศรัทธาผู้ปกครองนักเรียนทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น มีมุข ตรงกลาง ขนาด 6´9 เมตรจำนวน 10 ห้องเรียนสิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 11,250 บาท  ได้ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2484  เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านป่าเห็ว(อภิวงศ์ประชานุกูล)

           ปีพุทธศักราช 2541 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน ให้เป็นโรงเรียนตามโครงการสหวิทยาเขตมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 72 พรรษา เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ( บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)”

f t g m